Dienstreglement Bibburen

Iedere bibliotheekbezoeker is onderworpen aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 1. Bibburen
Bibburen is een interlokale vereniging. Ze bestaat uit de bibliotheken van de deelnemende gemeenten Borsbeek, Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.

Artikel 2. Toegankelijkheid
De openbare bibliotheken van Bibburen zijn een gemeentelijke dienst. De bibliotheken zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Artikel 3. Lid worden
Iedereen kan gratis lid worden van de bibliotheek op vertoon van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument. Voor kinderen jonger dan 12 jaar die lid willen worden van de bibliotheek is de toestemming vereist van een ouder of voogd.

Artikel 4. Dienstverlening

§4.1 Lenen van materialen
Materialen kunnen enkel door leden geleend worden met een geldige bibliotheek- of identiteitskaart. Elk lid kan in elke gemeente van Bibburen 15 materialen gratis lenen voor een periode van 4 weken. Materialen die een leeftijdsaanduiding hebben kunnen niet geleend worden door iemand met een jongere leeftijd. In een bibliotheek met een zelfuitleensysteem is de lener verantwoordelijk voor het correct registreren van de materialen die men uitleent en terugbrengt. De materialen kunnen door de lener op aanvraag of online tweemaal worden verlengd met 4 weken. Materialen die gereserveerd werden door een andere gebruiker kunnen niet worden verlengd. Voor elk materiaal dat de gratis uitleenperiode overschrijdt, wordt een boete per openingsdag aangerekend. Bij het overschrijden van de leentermijn met een week ontvangt de lener wekelijks een aanmaning waarvoor een administratiekost wordt aangerekend en het posttarief bij een aangetekende zending. Indien de lener de leentermijn met 8 weken overschrijdt of een schuld van meer dan €10 heeft openstaan in één van de bibliotheken van Bibburen, wordt het lidmaatschap van alle bibliotheken van Bibburen automatisch geblokkeerd tot alle materialen zijn teruggebracht en de schuld is betaald. Wanneer de bibliotheek gesloten is kan een lener materialen terugbrengen als er een inleverbus is. De materialen worden pas bij de eerstvolgende opening van de bibliotheek door een bibliotheekmedewerker ingenomen, die eventuele kosten kan aanrekenen voor het overschrijden van de leentermijn, de onvolledigheid of de beschadiging van ingeleverde materialen. Bibliotheekmaterialen kunnen enkel worden teruggebracht in de gemeente waar ze werden geleend.

§4.2 Reserveren van materialen
Elk materiaal dat uitgeleend is, kan gratis worden gereserveerd. Een lid kan maximum 3 reservaties op hetzelfde moment hebben. Het gevraagde materiaal blijft 10 werkdagen beschikbaar en moet worden opgehaald met de bibliotheek- of identiteitskaart van de aanvrager.

§ 4.3 Lenen uit andere bibliotheken 
De lener kan materialen uit andere bibliotheken in Vlaanderen aanvragen tegen een vergoeding. Het gevraagde materiaal blijft 10 werkdagen beschikbaar en moet worden opgehaald met de bibliotheek- of identiteitskaart van de aanvrager.

§4.4 Dienstverlening op maat
Voor dienstverlening op maat kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt met de bibliothecaris.

§ 4.5 Printen en kopiëren
Het aanbod printers en fotokopieertoestellen verschilt per bibliotheek. Voor het afdrukken op papier wordt een vergoeding aangerekend.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

§ 5.1 Algemeen
De bibliotheekkaart is persoonlijk, de naamdrager is verantwoordelijk voor het gebruik en de kaart mag dan ook niet worden overgedragen aan een derde. De gebruiker moet het verlies van zijn kaart onmiddellijk melden. Bij verlies of diefstal van de bibliotheekkaart zonder melding aan de bibliotheek blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik door middel van de kaart. Een nieuwe bibliotheekkaart kan aan de balie worden aangevraagd. Hiervoor betaalt de gebruiker een administratieve kost. Een wijziging van adres- of contactgegevens moet door de gebruiker zo snel mogelijk worden gemeld aan de bibliotheek.

§ 5.2 Auteursrecht en kopieerrecht
De bibliotheekgebruiker is volledig verantwoordelijk voor eventuele inbreuken of misbruiken tegen de wettelijke bepalingen inzake kopiëren, auteursrechten en gebruiksrechten.

§ 5.3 Aansprakelijkheid
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien het geleende materiaal niet bruikbaar is en kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur van de gebruiker of voor verlies van gegevens. De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien computers, printers of computertoepassingen, zoals het internet, tijdelijk niet beschikbaar zijn. Het oneigenlijk gebruik van de ICT-apparatuur in de bibliotheek is verboden.

§5.4 Verlies of schade geleende materialen
Bij verlies van of schade aan een geleend materiaal moet de lener dit vergoeden. Bibliotheekmaterialen waarvan de uitleentermijn met meer dan twee maanden is overschreden worden als verloren beschouwd. De bibliotheek rekent hiervoor de aankoopprijs en eventuele verwerkingskosten van het materiaal aan. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn bepaalt de bibliothecaris de vergoeding.

Artikel 6. Huishoudelijke afspraken
Iedere bibliotheek hanteert huishoudelijke afspraken om de goede sfeer, de rust, de veiligheid en het comfort van alle bezoekers en het bibliotheekpersoneel te garanderen. De huishoudelijke afspraken vindt u op de website van elke bibliotheek.

Artikel 7. Bescherming privacy
De persoonlijke gegevens die door de bibliotheek genoteerd worden, worden opgenomen in een gebruikersbestand en zijn exclusief bestemd voor bibliotheekdoeleinden. De gegevens worden verzameld in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens. U hebt het recht om uw gegevens en die van de aan uw zorg toevertrouwde minderjarigen in te zien en/of te verbeteren.

Artikel 8. Uitsluiten van dienstverlening
Inbreuken op het dienstreglement kunnen worden bestraft met de onmiddellijke, tijdelijke of definitieve uitsluiting van de bibliotheek. De bibliothecaris neemt daartoe de beslissing, indien mogelijk, nadat de gebruiker is gehoord. Alle onvoorziene gevallen worden behandeld door de bibliothecaris.

Artikel 9. Toepassingsgebied
Dit dienstreglement is van toepassing in alle bibliotheken die behoren tot de interlokale vereniging Bibburen met ingang van 1 januari 2018.
De tekst werd op de bevoegde beslissingsorganen van elke gemeenten van Bibburen goedgekeurd.
 

Retributiereglement Schilde

Boete overschrijden leentermijn: €0,15 per materiaal per openingsdag
Administratiekost voor aanmaning: €0,50
Verzendingskost van aangetekende zending: posttarief
Vergoeding aanvragen andere bibliotheek: €5,00 + eventueel bijkomende kosten leverancier
Vergoeding afdruk: €0,10 per pagina
Vergoeding nieuwe bibliotheekkaart: €2,50